Huawei Financial Center
Shenzhen, China HDR Architects